Petró Ékszer és Galéria - amiről egy ékszerboltban is beszélnek...

Adatkezelési tájékoztató

Dátum: 2020. 08. 10.

A "TAGIRA" KFT. a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről átlátható, egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjon.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik:

http://www.petrogaleria.hu/;

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai:

"TAGIRA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:8800 Nagykanizsa, Fő utca 19.
Képviseli: Petró Gyuláné
Telefonszám: +36 30 300 6623
E-mail:info@divatekszerbolt.hu
Weboldal:http://www.petrogaleria.hu/
Cégjegyzékszám:20-09-064294
Adószám:11886493-2-20

A "TAGIRA" KFT. a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (adatvédelmi irányelveink)

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”);

A vállalkozás a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie a vállalkozásnak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”);

A vállalkozás a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)

A vállalkozás megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)

A vállalkozás az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)

A főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (2:43. § (e) pont)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;2000. évi C. törvény a számvitelről.

Az adat forrása:

Az Ön személyes adatait a "TAGIRA" KFT. részére:

 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy szolgáltatja.

Adatait egyrészt akkor gyűjtjük, amikor Ön azokat megadja részünkre. Ezek pl. olyan adatok, amelyeket regisztrációkor vagy vásárláskor adott meg.

Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen - de nem kizárólagosan - a fiókjai biztonsági problémái, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől,az Ön képviseletében adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással nem rendelkező személytől érkezett, a "TAGIRA" KFT. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a "TAGIRA" KFT. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a "TAGIRA" KFT. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.
Ajándékkártya vásárlása, valamint ajándék kívánság küldés esetén az Ön adatait, (mint 3. személy adatai) az érintett személy szolgáltatja, melynek a jogalapja a hozzájárulás, mely azt jelenti, hogy Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
Ha Ön jelzi a hozzájárulás visszavonását, akkor a kérelmére azonnal törli a "TAGIRA" KFT. a jogszerűen kezelt a "TAGIRA" KFT. részére átadott valamennyi személyes adatot.
Amennyiben valamely okból jogszerűtlenül kezeli , a "TAGIRA" KFT. a részére átadott személyes adatot, a "TAGIRA" KFT. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a "TAGIRA" KFT. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

(Létfontosságú érdek például az, ha Ön vagy más személy valamely okból nem tudja az érdekeit érvényesíteni, így például betegség, illetőleg egyéb akadályozó körülmény miatt.)

A "TAGIRA" KFT. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

AdatkörAdatCélJogalap
Hírlevél feliratkozók adatai

Adatkezeléssel érintettek:
Hírlevélre feliratkozó természetes személyek
■ Név
■ E-mail cím
Hírlevelek küldése újdonságokról, akciókról, valamint tájékoztatók küldéseHozzájárulás
Információk küldése

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon böngésző, információt kérő természetes személyek
■ E-mail cím
■ Egyéb a felhasználó által megadott adatok
Az információ kérés visszaigazolása

Kért információk küldésee
Hozzájárulás
Szerződés teljesítése
Blog és Facebook kommentek

Adatkezeléssel érintettek:
Kommentelő természetes személyek
■ Értékelés, valamint a szöveges értékelés
■ Név
Lehetőség van véleményt hozzászólást írni.Hozzájárulás
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalt látogatók
■ IP cím
(Internet Protocol-cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak.
A „TAGIRA” KFT. weblapjának tűzfalvédelme
egyéb IP cím bekérés esetén
Jogos érdekHozzájárulás
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalt látogatók
■ Cookie (süti) adatokA „TAGIRA” KFT. weblapjainak működtetéseJogos érdek
Közösségi média (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube)A "TAGIRA" KFT a saját közösségi oldal kedvelőinek, lájkolóinak, továbbá oldalának követőinek, az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek az adatai

A Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
A Facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Az Instagram adatkezelési szabályzata:
https://www.facebook.com/help/instagram
A Twitter adatkezelési szabályzata:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
A Pinterest adatkezelési szabályzata:
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
A "TAGIRA" KFT a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.Hozzájárulás(önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommentelés)
Online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatokAz online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok
(Google analitika, Search control analitika, AdWords, Adwords remarketing, Facebook hirdetések, Facebook remarketing Twitter megosztás, Pinterest megosztás)
A "TAGIRA" KFT a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.
Figyelembe veszi a fogyasztói igényeket, próbálja azokat hatékonyabban kielégíteni
Google Adwords,
Google Analytics alkalmazása a Tájékoztató további részében kifejtére kerül
Hozzájárulás(önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommentelés)
Google Adwords,
Google Analytics alkalmazása a Tájékoztató további részében kifejtére kerül

A „TAGIRA” KFT. sütikezelése

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. „TAGIRA” KFT. sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. További információ:https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Süti típusaJogalapAdatkezelés céljaIdőtartamKezelt adatkör
Munkamenet sütikAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésA honlap megfelelő működésének biztosításaA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakSESSIONID
Cookie elfogadást tároló sütiUser hozzájárulásaA cookie használatra figyelmeztető ablak365 napcb-enabled
Google-AnalyticsUser hozzájárulásaInformációt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat2 év
24 óra
1 perc
_ga
_gid
_gat

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

Megosztások

A weboldalunkon megtalálható beágyazott „Megosztás” gomb lehetővé teszi, hogy tartalmat osszon meg ismerőseivel a különböző közösségi oldalakon. Ha ezek valamelyikére rákattint, előfordulhat, hogy az adott szolgáltató cookie-t alkalmaz. Ezeket a cookie-kat mi nem ellenőrizzük.

Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve az adottközösségi oldalon lévő fiókjába, akkor ezáltal a weboldal érintett tartalmaiösszekapcsolásra kerülnek az Ön adottközösségi oldalon lévő profiljával. Ilyenkor a weboldalon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön adottközösségi oldalon lévő felhasználói fiókjához.

Ön a sütiketa legtöbb internetes böngészőben gyorsan és egyszerűen letilthatja, illetőleg azokat személyre szabhatja.

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
IP címA „TAGIRA” KFT. weblapjának, „TAGIRA” KFT. weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA „TAGIRA” KFT. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a „TAGIRA” KFT. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatokA „TAGIRA” KFT. weblapjának, továbbá „TAGIRA” KFT. weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)Adatai titkosságaA „TAGIRA” KFT. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a „TAGIRA” KFT. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A „TAGIRA” KFT. az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • Saját ügyfélbázis kiépítése kapcsán
 • Hozzájárulás esetén elektronikus hírlevél és marketing üzenet megküldése (reklám célú elektronikus üzenetek, így e-mail, sms, push üzenetek)
 • A push üzenetek vagy push értesítések, azaz direkt üzenetküldésre használható marketing eszközök a weboldalon történő feliratkozással, hozzájárulása alapján érkezhetnek Önhöz. A push üzenet a feliratkozásakor használt böngészőhöz kötődnek, az internetes böngészés során a képernyőn kisebb felugró ablakban kap reklámüzenetet).
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére
 • Nyereményjáték esetén az adott nyereményjáték szabályzatban, illetőleg a nyereményjáték tekintetében - készített külön adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint
 • Adatkezelői esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése
 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés

A „TAGIRA” KFT. internetes (webes) naplózási tevékenysége

A „TAGIRA” KFT. mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a „TAGIRA” KFT. minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A „TAGIRA” KFT. az alábbiakat naplózza:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a „TAGIRA” KFT.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

A naplótevékenység során rögzített adatokat a „TAGIRA” KFT. az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A „TAGIRA” KFT. nyilvántartási tevékenysége

A „TAGIRA” KFT. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:
A „TAGIRA” KFT. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a „TAGIRA” KFT. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

Az adatkezelő az, aki az adatkezelés célját meghatározza. Partnerszerződéseink és munkavállalóink tekintetében adatkezelőként járunk el, továbbá az egyedi szerződések alapján bizonyos esetekben a megbízónkkal közösen adatkezelői feladatokat vállalunk.

a.) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
b.) az adatkezelés célját vagy céljait,
c.) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
d.) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
e.) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
f.) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
g.) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
h.) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
i.) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
j.) a „TAGIRA” KFT. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
k.) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a „TAGIRA” KFT. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

Ebben az esetben az adatkezelés célját nem mi határozzuk meg, hanem a szerződő partnerünk, a végrehajtott műveleteket részletes szerződésben rögzítjük.

a.) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
b.) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
c.) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
d.) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizzük.

A „TAGIRA” KFT. adattovábbítása/partnerei:

A „TAGIRA” KFT. partnerei azok, akikhez meghatározott és Ön által ismert célból az adatokat továbbítjuk, vagy az Ön egyes adatait egyéb okból megismerhetik.

A partnereinket a jelen Adatvédelmi Tájékoztató1. számú mellékletébenáttekintheti.

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETEVÉGE
Termék/szolgáltatás iránti érdeklődés, értesítés
Az adatkezelés kezdete a termék iránti érdeklődés megtételekor.
Termék/szolgáltatás iránti érdeklődés esetén a szerződéskötés hiányában (az értesítéssel összefüggő adatkezelés célja megszűnik) a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Megrendelt termék
Az adatkezelés kezdete a megrendelés napja.
Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A szerződés teljesítésének elmaradása esetén, a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Reklamáció (jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról)
Vállalkozó és az érintett közötti szavatossági vagy jótállási igények teljesítése

Az adatkezelés kezdete a reklamációs jegyzőkönyv felvétele.
A jegyzőkönyvet 3 (három) évig kerül tárolásra majd ezután véglegesen megsemmisítésre kerül.
Értesítéskehez (pl. csere, javítás, későbbi szállítás) kapcsolódó adatok

Az adatkezelés kezdete az értesítés tárgyához kapcsolódó adat felvétele
Amikor az értesítéssel összefüggő adatkezelés célja megszűnik a személyes adatokat a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Hírlevél küldése
Az adatkezelés kezdete a hozzájáruló nyilatkozat megtétele.
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása
Az Ön által a TAGIRA” KFT részére küldött elektronikus levél, illetőleg a TAGIRA” KFT. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.
Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.
Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 8 (nyolc) év (elektronikus levelezési felületről lementve)
(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:
2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván termékre irányul vagy a már megrendelt termékkel kapcsolatos

Nyereményjáték utáni érdeklődéssel kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 2 (kettő) hét.

Nyereményjátékban részt vevő nem nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 6 (hat) hónap

Nyereményjátékban részt vevő nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
A nyertes személy egyéb adatait tartalmazó iratokhoz csatolva a nyertes személy adatainak megőrzési időtartamához igazodó megőrzési idő, 8 (nyolc) év.
Az Ön által „TAGIRA” KFT. részére Facebook-on küldött elektronikus üzenet, illetőleg „TAGIRA” KFT. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.
Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének napja.
Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 8 (nyolc) év (Facebook üzenetei közül lementve)

(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:
2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván szolgáltatásra irányul vagy a már megrendelt szolgáltatással kapcsolatos
Nyereményjáték utáni érdeklődéssel kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 2 (kettő) hét.

Nyereményjátékban részt vevő nem nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 6 (hat) hónap

Nyereményjátékban részt vevő nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
A nyertes személy egyéb adatait tartalmazó iratokhoz csatolva a nyertes személy adatainak megőrzési időtartamához igazodó megőrzési idő, 8 (nyolc) év.

Az Ön, az adatkezeléssel éríntettek jogai

Jogosult pontos és átlátható tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a kezelt személyes adatairól.

Joga van hozzáférni a tárolt személyes adataihoz, másolatot kérni róla, minden fontos információt megkapni(adatkezelés okát, adatkategóriát, stb.). Személyes adatai másolatát ingyenesen kötelesek az Ön rendelkezésére bocsájtani.

Joga van pontatlan személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.

Kérheti az adatkezelőtől, hogy törölje személyes adatait, ha jogellenesen kezeli vagy már nincs szükség a személyes adataira abból a célból, amiért gyűjtötték.

Ha hozzájárulását visszavonja, ami az adatkezelés jogalapját jelentette, az Ön személyes adatait törölni kell, kivéve, ha van más jogalap, ami alapján a személyes adatait kezelni kell.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen abban az esetbeen, ha nincs más elsőbbséget élvező jogalap az adatkezelésre.

Az adatkorlátozáshoz való jog biztosítja, hogy az Ön kérelmére, bizonyos esetekben az adatkezellő csak tárolja az Ön személyes adatait.

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profolakotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önt jelentős mértékben érintené.

Joga van ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelőtől - ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy azokat szerződés keretében bocsátotta rendelkezésre és az adatkezelés automatizált - megszerezze, azokat használja, vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A) Eljárási szabályok

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

info@divatekszerbolt.hu

Papír alapú levélben és személyesen a „TAGIRA” KFT. székhelyére:

8800 Nagykanizsa, Fő utca 19.

Telefonon az alábbi számon:

+36 93 785088,
+36 30 300 6623,
+36 30 993 9940

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

A „TAGIRA” KFT. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintetti jogok

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a „TAGIRA” KFT. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a „TAGIRA” KFT. által kezelt, illetve a „TAGIRA” KFT. vagy a „TAGIRA” KFT. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a „TAGIRA” KFT. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a „TAGIRA” KFT. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a „TAGIRA” KFT. saját intézkedése folytán a „TAGIRA” KFT. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a „TAGIRA” KFT., a „TAGIRA” KFT. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a „TAGIRA” KFT. nem tudja az Ön adatait törölni.

A „TAGIRA” KFT. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a „TAGIRA” KFT. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás (adatkezelés korlátozása)

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a „TAGIRA” KFT. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

A „TAGIRA” KFT. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a „TAGIRA” KFT. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi Önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozásilink segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható. Visszavonás esetén a továbbiakban hírlevelet és reklámüzenetet már nem küldünk Önnek.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a „TAGIRA” KFT. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.
Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a „TAGIRA” KFT. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- a „TAGIRA” KFT. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a „TAGIRA” KFT. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a „TAGIRA” KFT. a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • arra a „TAGIRA” KFT., a „TAGIRA” KFT.-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a „TAGIRA” KFT. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a „TAGIRA” KFT. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra (például az Ön által nekünk erre a célra biztosított pendrive, külső számítógépes meghajtók, cd és dvd lemezek) kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a „TAGIRA” KFT. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a „TAGIRA” KFT. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a „TAGIRA” KFT. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. A TagiraKft. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap:https://naih.hu/
Panaszbejelentés online:https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a „TAGIRA” KFT. -val szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a „TAGIRA” KFT. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

A „TAGIRA” KFT. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A „TAGIRA” KFT. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A „TAGIRA” KFT. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A „TAGIRA” KFT. a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő módon értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

Adatvédelmi Hatóság honlapja(adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége(adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége(reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

 

1. számú melléklet
A „TAGIRA” Kft. partnerei

AdatCímzett (név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
Név
Cím
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Önálló adatkezelő
Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Adatkezelési tájékoztatója:
www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Név
Adószám
Cím
Várhegy Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (könyvelő)
Rövidített elnevezés: Várhegy Plusz Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Fuvola u. 11/B
Képviseli: Speer Walterné
Cégjegyzékszám: 01-09-467782
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 12132010-2-41
E-mail: varhegy@t-online.hu
Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.
Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, a „TAGIRA” KFT. -vel adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz a „TAGIRA” KFT. meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.
TárhelyszolgáltatásROOTER Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)
Rövidített elnevezés: ROOTER Fejlesztő Kft.
Székhely:8800Nagykanizsa, Berzsenyi D. 5/a
Cégjegyzékszám: 20 09 071066
Adószám: 23004050-2-20
E-mail: akos@rooter.hu
A ROOTER FejlesztőKft. a „TAGIRA” KFT. tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a „TAGIRA” KFT. részére biztosít tárhelyet.
E-mail szolgáltatásIMSInvent Korlátolt Felelősségű Társaság
(tárhelyszolgáltató)
Rövidített elnevezés: IMSInvent Kft.
Székhely: 1223 Budapest, Hűség utca 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-890623
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14139295-2-43
E-mail: info@imsinvent.hu

Az IMSInvent Kft. a „TAGIRA” KFT. e-mail szolgáltatást biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), a „TAGIRA” KFT. részére biztosít szolgáltatást.
Adatvédelmi tájékoztató: a tárhelyszolgáltató weboldalán nem található adatvédelmi tájékoztató

Fejlesztés/programozásREELWEB Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: REELWEB Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. „A” épület II. emelet 48. ajtó
Cégjegyzékszám: 11-09-027363
Bejegyző bíróság:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23353701-1-11
E-mail: info@reelweeb.hu
A REELWEB Kft. a „TAGIRA” KFT. weblapjának programozási feladatait látja el, a weblap tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a „TAGIRA” KFT. részére biztosít tárhelyet, adatfeldolgozóként jár el.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.reelweb.hu/adatvedelmi-tajekoztato-reelweb
Informatikai karbantartó és fejlesztő feladatokat végző mindenkori szerződéses partnereREELWEB Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: REELWEB Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. „A” épület II. emelet 48. ajtó
Cégjegyzékszám: 11-09-027363
Bejegyző bíróság:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23353701-1-11
E-mail: info@reelweeb.hu
Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.
A Partner az informatikai rendszer működésének és védelmének keretében láttja el feladatait, így a személyes adatokat, valamint egészségügyi (különleges adatokat) nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.reelweb.hu/adatvedelmi-tajekoztato-reelweb
Statisztikai célú adatok az AdWords/Analitycs felületen.Google LLC (“Google”)
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)
Adatvédelmi tájékoztatója:
https://policies.google.com/?hl=hu
A „TAGIRA” KFT. szolgáltatójaOffice 365
Név: Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Microsoft Magyarország Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-262313
Adószám: 10836653-2-44Elérhetőség: budarec@microsoft.com
A „TAGIRA” Kft. a Microsoft által biztosított Office 365 szolgáltatást használja szövegszerkesztési, elektronikus levelezési, táblázatkezelési feladatok tekintetében.
Hírlevélküldés (elektronikus reklámlevelek, push üzenetek, sms)Mailchimp The rocket science group, LLC
Rövidített elnevezés: Mailchimp
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000
Atlanta, GA30308 USA
Cégjegyzékszám: Atlanta, GA30308 USA
E-mail:privacy@mailchimp.com
A „TAGIRA” KFT a MailChimp internet alapú programját használja elektronikus reklámüzenetek kiküldése céljából. A MailChimp kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez.
Adatkezelési tájékoztató:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Internetes adatokUPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt felelősségű Társaság (Internet szolgáltató)
Rövidített elnevezés: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34
Cégjegyzékszám: 01-09-366290
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10987278-2-44
E-mail:cegkapu@upc.hu
A UPC Magyarország Kft. a „TAGIRA” KFT. internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás a „TAGIRA” KFT. részére történő biztosítása.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.upc.hu/rolunk/adatvedelem/
Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ( telefon szolgáltató)
Rövidített elnevezés: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: 01-10-041928
Bejegyző bíróság:
Adószám: 10773381-2-44
Adatvédelmi tisztviselő:dr. Puskás Attila
E-mail: dpo@telekom.hu
A Magyar Telekom Nyrt. a „TAGIRA” KFT. mobiltelefon szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon szolgáltatás a „TAGIRA” KFT. részére történő biztosítása.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem
Név
Bankszámlaszám
Szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai
OTP Bank Nyrt.(banki szolgáltatások)
Székhely:1051 Budapest, Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám:01-10-041585
Adószám:10537914-4-44
E-mail cím: informacio@otpbank.hu
A Bank adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Asztalán Csaba adatvedelem@otpbank.hu
Az OTP Bank Nyrt. a „TAGIRA” KFT. számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén a „TAGIRA” KFT. bankszámláján kerül jóváírásra. Az Otp Bank Nyrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, beleértve ebbe az adatkezelést is.
Adatvédelmi tájékoztatója:
https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem
Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználásHozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a „TAGIRA” KFT. megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a „TAGIRA” KFT. -től adatokat bekérni.

Jogos érdek: a „TAGIRA” KFT. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a „TAGIRA” KFT. -vel jogvitája keletkezne, úgy a „TAGIRA” KFT. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.
Hozzájárulás
Jogszabályi kötelezettségJogos érdek